Logo SP 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie
Powróć do: Nasza szkoła

O nas

 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie - plik do ściagnięcia
Ogólna charakterystyka planu pracy i rozwoju szkoły - plik do ściagnięcia

Dane ogólne

Typ szkoły – szkoła publiczna.
Nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie.
Szkoła mieści się w budynkach przy ulicy Wronieckiej 30 oraz Wronieckiej 28.
Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 1 jest Gmina Miasto Czarnków.
Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile. Organ prowadzący szkołę, a w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.


Informacje o szkole


Szkoła realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku sześcioletniego cyklu nauczania, podzielonego na dwa etapy kształcenia: etap I obejmuje klasy I – III (nauczanie zintegrowane), etap II realizują uczniowie klas IV – VI.
Cykl kształcenia trwa do ukończenia szkoły podstawowej. W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjna.
Szkoła w nauczaniu i wychowaniu – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do wypełniania ważnych obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w celu stworzenia optymalnych warunków kształcenia, wychowania i niesienia pomocy uczniom, rodzicom i opiekunom.
Podstawą szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego, jest ramowy plan nauczania w szkołach publicznych (tzw. „siatka godzin”) ustalony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów kształcenia o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych „etapami edukacyjnymi”.

Szkoła obejmuje swym obwodem działania miasto Czarnków. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km – w przypadku uczniów kl. I – IV i 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VI. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości podane wyżej, gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Dla uczniów z rodzin wielodzietnych, niepełnych, ze środowisk moralnie zagrożonych i innych o bardzo niskich dochodach na jednego członka rodziny, szkoła przy współpracy ze stołówką „Jedynka” i ze środków pomocy społecznej organizuje dożywianie (obiady).

Obsługę ekonomiczno – administracyjną (finansowo – kadrową) zapewnia organ prowadzący w formie referatu oświaty w Urzędzie Miasta.


Cele i zadania szkoły

Szkoła wykonuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r. (ze zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Szkoła posiada szkolny program wychowawczy, który preferuje humanistyczne normy moralne i zakłada wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci i uczniów.

Przeciwdziała patologiom społecznym i stosuje profilaktykę uzależnień w oparciu o szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska.

Szkoła udziela uczniom, rodzicom lub opiekunom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

- organizowanie klas wyrównawczych w celu intensywnej pomocy edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego przez uczniów, którzy maja rozległe trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności

- organizowanie klas terapeutycznych dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,

- organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów mających znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego,

- organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego,

- organizowanie zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

- organizowanie zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,

- organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,

- udzielanie porad uczniom.

Szkoła organizuje nauczanie indywidualne w domu uczniów zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Tworzy klasy integracyjne (w miarę potrzeb i możliwości).

Organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Szkoła cele i zadania realizuje we współpracy z rodzicami, którzy maja prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskania rzetelnej informacji na temat dziecka.


Organy szkoły


- dyrektor szkoły
- rada pedagogiczna
- rada szkoły
- rada rodziców
- samorząd uczniowski - rada uczniowska


Organizacja szkoły Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (semestry).

Szczegółowa organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

Uczniowie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, kształcenie zintegrowane (klasy I-III) lub realizacja ścieżek edukacyjnych.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym i szkolnym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

- obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut,

- dodatkowe zajęcia edukacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,

- nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

Lekcje rozpoczynają się o godz. 800. Przerwy między godzinami lekcyjnymi trwają 10 minut, po 3 lekcji przerwa trwa 20 minut.

Poza systemem klasowo-lekcyjnym prowadzić można na terenie szkoły i poza szkołą:

- koła zainteresowań (zajęcia specjalistyczne),

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- nauczanie języków obcych, elementów informatyki,

- wycieczki i wyjazdy (np.: zielone szkoły, zimowiska lub inne formy wyjazdowe organizowane dla dzieci i młodzieży).

Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim lub umiarkowanym kierowani są do nauczania specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która orzeka o stopniu upośledzenia.

Dzieci upośledzone w stopniu lekkim mogą pobierać naukę w szkole, w oddziałach ogólnodostępnych. Realizują program dostosowany do ich możliwości i uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych w ilości ustalonej przez dyrektora szkoły.

W szkole mogą działać zespoły integracyjne. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

Dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego szkoła organizuje zajęcia w domu ucznia. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje.

W szkole obowiązuje szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów opartych na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach.

Ocenę zachowania ustala się z zachowaniem zasad zawartych w szkolnym systemie oceniania.

Elementy zajmujące stałe miejsce w tradycji szkoły:

- flaga narodowa
- hymn państwowy
- hymn szkoły
- pasowanie na ucznia klas pierwszych
- ślubowanie absolwentów
- uroczyste przyjęcie uczniów do grupy wiekowej
- wpis do księgi pamiątkowej
- dni samorządności (powitanie wiosny, święto Sportu, bal karnawałowy, Andrzejki, Dzień Dziecka).