Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 24 lutego 2024
Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
słonecznie
8°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

O nas

 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie - plik do ściagnięcia
Ogólna charakterystyka planu pracy i rozwoju szkoły - plik do ściagnięcia

Dane ogólne

Typ szkoły – szkoła publiczna.
Nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie.
Szkoła mieści się w budynkach przy ulicy Wronieckiej 30 oraz Wronieckiej 28.
Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 1 jest Gmina Miasto Czarnków.
Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile. Organ prowadzący szkołę, a w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.


Informacje o szkole


Szkoła realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku sześcioletniego cyklu nauczania, podzielonego na dwa etapy kształcenia: etap I obejmuje klasy I – III (nauczanie zintegrowane), etap II realizują uczniowie klas IV – VI.
Cykl kształcenia trwa do ukończenia szkoły podstawowej. W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjna.
Szkoła w nauczaniu i wychowaniu – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do wypełniania ważnych obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w celu stworzenia optymalnych warunków kształcenia, wychowania i niesienia pomocy uczniom, rodzicom i opiekunom.
Podstawą szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego, jest ramowy plan nauczania w szkołach publicznych (tzw. „siatka godzin”) ustalony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów kształcenia o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych „etapami edukacyjnymi”.

Szkoła obejmuje swym obwodem działania miasto Czarnków. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km – w przypadku uczniów kl. I – IV i 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VI. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości podane wyżej, gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Dla uczniów z rodzin wielodzietnych, niepełnych, ze środowisk moralnie zagrożonych i innych o bardzo niskich dochodach na jednego członka rodziny, szkoła przy współpracy ze stołówką „Jedynka” i ze środków pomocy społecznej organizuje dożywianie (obiady).

Obsługę ekonomiczno – administracyjną (finansowo – kadrową) zapewnia organ prowadzący w formie referatu oświaty w Urzędzie Miasta.


Cele i zadania szkoły

Szkoła wykonuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r. (ze zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Szkoła posiada szkolny program wychowawczy, który preferuje humanistyczne normy moralne i zakłada wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci i uczniów.

Przeciwdziała patologiom społecznym i stosuje profilaktykę uzależnień w oparciu o szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska.

Szkoła udziela uczniom, rodzicom lub opiekunom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

- organizowanie klas wyrównawczych w celu intensywnej pomocy edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego przez uczniów, którzy maja rozległe trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności

- organizowanie klas terapeutycznych dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,

- organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów mających znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego,

- organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego,

- organizowanie zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

- organizowanie zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,

- organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,

- udzielanie porad uczniom.

Szkoła organizuje nauczanie indywidualne w domu uczniów zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Tworzy klasy integracyjne (w miarę potrzeb i możliwości).

Organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Szkoła cele i zadania realizuje we współpracy z rodzicami, którzy maja prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskania rzetelnej informacji na temat dziecka.


Organy szkoły


- dyrektor szkoły
- rada pedagogiczna
- rada szkoły
- rada rodziców
- samorząd uczniowski - rada uczniowska


Organizacja szkoły Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (semestry).

Szczegółowa organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

Uczniowie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, kształcenie zintegrowane (klasy I-III) lub realizacja ścieżek edukacyjnych.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym i szkolnym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

- obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut,

- dodatkowe zajęcia edukacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,

- nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

Lekcje rozpoczynają się o godz. 800. Przerwy między godzinami lekcyjnymi trwają 10 minut, po 3 lekcji przerwa trwa 20 minut.

Poza systemem klasowo-lekcyjnym prowadzić można na terenie szkoły i poza szkołą:

- koła zainteresowań (zajęcia specjalistyczne),

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- nauczanie języków obcych, elementów informatyki,

- wycieczki i wyjazdy (np.: zielone szkoły, zimowiska lub inne formy wyjazdowe organizowane dla dzieci i młodzieży).

Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim lub umiarkowanym kierowani są do nauczania specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która orzeka o stopniu upośledzenia.

Dzieci upośledzone w stopniu lekkim mogą pobierać naukę w szkole, w oddziałach ogólnodostępnych. Realizują program dostosowany do ich możliwości i uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych w ilości ustalonej przez dyrektora szkoły.

W szkole mogą działać zespoły integracyjne. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

Dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego szkoła organizuje zajęcia w domu ucznia. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje.

W szkole obowiązuje szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów opartych na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach.

Ocenę zachowania ustala się z zachowaniem zasad zawartych w szkolnym systemie oceniania.

Elementy zajmujące stałe miejsce w tradycji szkoły:

- flaga narodowa
- hymn państwowy
- hymn szkoły
- pasowanie na ucznia klas pierwszych
- ślubowanie absolwentów
- uroczyste przyjęcie uczniów do grupy wiekowej
- wpis do księgi pamiątkowej
- dni samorządności (powitanie wiosny, święto Sportu, bal karnawałowy, Andrzejki, Dzień Dziecka).

 
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.